Miljøkartlegging

Sunn-Trans utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved riving av bygg eller vesentlig endring av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall skal bygget kartlegges og det skal utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget.

Sunn-Trans AS har godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1. Våre kartleggere går nøye gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er kartlagt utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist.  Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Vi tilbyr miljøsanering i forkant av riving.

Regelverket rundt miljøkartlegging og avfallsplan finner du i kapittel 9 i Byggteknisk forskrift (TEK 10).

Tjenester:

  • Kartlegging av miljøfarglige stoffer
  • Analyse av alle typer farlig avfall
  • Miljøsaneringsrapporter
  • Miljøsaneringsplaner
  • Avfallsplan og Sluttrapport

For mer info roger@sunn-trans.no

Roger Olaf Hurlen
Tlf: 70 10 25 03
Mob: 90 95 13 22